Za prirodu, za ljude, za zakon – Dunavac Šodroš

Platforma Zeleni talas pruža podršku inicijativi Dunavac Šodroš  u Novom Sadu. Ova inicijativa vodi veliku borbu protiv izgradnje novog mosta na vodnom zemljištu koje je vekovima čuvalo Novi Sad od polava. Da bi se ovo izvelo, planirani su radovi u koritu međunarodne reke Dunav, što će suziti plovni put za oko 600 metara.  Izgradnju je osporila i Bernska konvencija do septembra, koja je utvrdila da je inicijativa Dunavac Šodroš iskoristila sve pravne mogućnosti na nacionalnom nivou. Bez obzira na ovo, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević najavio je početak gradnje, pogazivši tako sve domaće zakone i međunarodne konvencije i deklaracije čiji je Srbija potpisnik i plaća učešće u njima stotinama hiljada evra.
Izgradnja je već započela početkom gradnje nove zgrade Lidla na mestu koje je Prostornim planom Novog Sada zacrtan park i zelena površina koja je sada uništena.

 

U sklopu ove izgradnje podiže se i jedan od nosećih stubova mosta koji će se pružati celom dužinom zaštićenog područja i svojim betonskim stubovima potpuno zaustaviti prrirodan protok vode.

Konkretan problem novog mosta je uništenje zaštićenog područja Kameničke ade, Šodroša i Dunavca, plućnog krila grada, a bez usvojenog Prostornog plana (Tu se nalazi i preko 250 zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta).

Investitor se već zna. U pitanju je kineska kompanija CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION LTD koja je posao dobila bez tendera i na crnoj je listi Svetske banke, jer izvodi radove bez prateće dokumentacije. Ova kompanija je već kažnjena zbog uništenja korita reke Tare sa 200 000 evra. Istu stvar je kompanija uradila i sa koritom reke Morave

Izgradnja je već započela početkom gradnje nove zgrade Lidla na mestu koje je Prostornim planom Novog Sada zacrtan park i zelena površina koja je sada uništena. U sklopu ove izgradnje podiže se i jedan od nosećih stubova mosta koji će se pružati celom dužinom zaštićenog područja i svojim betonskim stubovima potpuno zaustaviti prrirodan protok vode.

Video sa protesta u Novom Sadu

Tokom protesta “Da most, ali na drugom mestu”, mnogobrojni građani iskazali svoje nezadovoljstvo.

Brojevi telefona za prijavljivanje lovokradica i nezakonite seče šuma:

Šumska uprava Begeč:
021/299-866-5
Šumar :
063/104-77-65
Vode Vojvodine :
021/488-15-75
Ribočuvari:
066/864-21-23
064/306-75-63

FB grupa Dunavac ( Šodroš) je pokrenuta 26. marta 2020. godine sa ciljem zaštite i očuvanja poslednje oaze prirode u Novom Sadu.
Dunavac je izliv Dunava koji se iz Dunava uliva kod Novosadske plaže Šodroš i proteže do Kamenjara (Veternika) na ukupno 195091 m2. Najveća vrednost naše prirodne oaze jeste činjenica da je u pitanju plavna površina (uz Kameničku adu) koja je izuzetno vredan ekosistem od ogromnog značaja za prirodnu odbranu od poplava i predstavlja značajno stanište ptica, divljih životinja kao i prirodno mrestilište riba.
Posebna vrednost Šodroša je blizina grada, a još uvek prirodna sredina našim sugrađanima pruža autentično okruženje za odmor i rekreaciju. Generacije Novosađana ljubitelja prirode su na Šodrošu pronalazile neophodan beg iz grada u prirodu, a veliki broj ribolovaca, kajakaša i drugih sportista na Dunavcu je imao na raspolaganju prirodne vode.
Ovoj grupi je u cilju da okupi pojedince i organizacije kojima je naša prirodna oaza draga i u srcu.
Da se ne bismo zaustavili samo na FB druženju i razmeni lepih sećanja, želimo da podstaknemo naše sugrađane i na akcije kao što su:
– Čišćenje Šodroša
– Negovanje i zaštitu flore i faune
– Organizovanje javnih manifestacija i tribina
i u svetlu poslednjih dešavanja
– Odbranu Šodroša
Krajnji cilj je osnivanje udruženja ljubitelja prirode i ribolovaca Šodroša, kojim ćemo pokušati da i na institucionalni način sačuvamo prirodnu tekovinu naših predaka.
Sve dobronamerne sugestije, predlozi, saveti i mišljenja su dobrodošli!

Sa protesta u Novom Sadu “Da most, ali na drugom mestu

Cilj svih aktivnosti u okviru ovog projekta je zabrana nezakonitih radova na zaštićenom vodnom zemljištu na Dunavcu, Šodrošu I Kameničkoj adi i izgradnju mosta na preko potrebnom mestu – kod Futoga.

U tom cilju upućujemo APEL celoj domaćoj i međunarodnoj javnosti.

APEL POVODOM KRŠENJA NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH ZAKONA, KONVENCIJA I DEKLARACIJA U SLUČAJU GRADNJE NOVOG MOSTA U NOVOM SADU, REPUBLIKA SRBIJA

Poštovani,

Zeleni talas, kao platforma za saradnju zaštitara prirode balkanskog regiona, koja okuplja organizacije i pojedince, obraća se apelom za podršku za zaustavljanje destruktivnih projekata koji se odvijaju na celom Balkanu, a u ovom trenutku za hitnu pomoć koja se tiče gradnje na vodnom zemljištu Novog Sada (Dunavac, Šodroš i Kamenička ada), na Dunavu, gradskom plućnom krilu koje štiti od poplava stotinama godina i koje je dom za oko 200 zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta.

Tražimo moratorijum na sve predradnje i radnje povodom izgradnje mosta u produžetku Bulevara Evropa do 16. septembra 2022. godine, kada će se Bernska konvencija izjašnjavati o navodima žalbe, koju je predala organizacija Svet i Dunav.

Zaključkom Vlade Republike Srbije izgradnja četvrtog mosta u Novom Sadu, proglašena je projektom od nacionalnog značaja. Pri tome je prekršeno pet zakona i Ustav RS, zbog čega je pred Ustavnim sudom pokrenuta Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti, a pre toga i ustavna žalba. Postoji osnovana sumnja da se Zaključak odnosio na drugi most (kod Petrovaradina), koji je svim urbanističkim planovima detektovan kao prioritetan za izmeštanje saobraćaja – most obilaznica.

Posao se bez tendera, direktno i netransparentno ugovara sa kineskim bankama i kompanijom China Road and Bridge Corporation (CRBC). Ova kompanija je već godinama na crnoj listi Svetske Banke zbog bogate istorije netransparentnog poslovanja i devastiranja životne sredine. CRBC je gradio autoput u Crnoj Gori i tom prilikom uništio korito reke Tare, za šta je kažnjen sa 200.000 evra. Strahovanje da će se novosadsko priobalje devastirati je opravdano.

Za ovaj most nisu rađene strateške procene uticaja na životnu sredinu, niti su građani Novog Sada imali mogućnost da se izjasne o ovom projektu, na šta imaju pravo prema Arhuskoj konvenciji, kojim im se na pet metara od stanova uvodi teretni i putnički saobraćaj. Deo mosta je i predimenzionisani vijadukt, koji bi doveo do nesnosnog povećanja nivoa buke i zagađenja.

Četrdeset kilometara uzvodno od Mosta slobode, Bačka i Srem nisu spojeni nijednim mostom, dok se u Novom Sadu planira novi most na već tri postojeća.

Stanovnici Telepa su izrazili na zborovima građana svoje NESLAGANJE sa izgradnjom pristupnih saobraćajnica u vidu kilometarskog vijadukta i uvođenja auto-puta.

Struka se izjasnila o opasnosti ugrožavanja nasipa koji štiti Novi Sad od poplava. Prevođenje kamiona i druge teške mehanizacije lako može dovesti do njegovog urušavanja.

Zbog svih ovih činjenica, koje pokazuju da se potpuno urušio svaki zakonski okvir u Republici Srbiji i da se uvodi haotično bezakonje koje već destabilizuje balkanski region, pa time i Evropsku uniju, tražimo podršku da zaustavimo nelegalnu uzurpaciju zaštićenih područja.

Očekujemo vašu podršku i za sve dalje informacije stojimo vam na raspolaganju.

 

U ime platforme Zeleni talas,
Dragana Božinović – koordinator

APPEAL ON VIOLATIONS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL LAWS, CONVENTIONS AND DECLARATIONS IN THE CASE OF BUILDING A NEW BRIDGE IN NOVI SAD, REPUBLIC OF SERBIA

Dear Sirs,

The Green Wave, as a platform for cooperation between Nature Conservationists in the Balkan region, bringing together organizations and individuals, appeals for support to stop destructive projects taking place throughout the Balkans, and currently for emergency aid regarding the construction on Novi Sad water land ( Dunavac, Šodroš and Kamenička ada), on the Danube, the city lung that has been protecting from floods for hundreds of years and which is home to about 200 protected and strictly protected species.

We demand a moratorium on all preliminary works and actions regarding the construction of the bridge in the extension of the Boulevard of Europe until September 16, 2022, WHEN THE BERN CONVENTION WILL DECIDE ON THE ALLEGATIONS of the complaint submitted by the organization World and Danube.

By the Conclusion of the Government of the Republic of Serbia, the construction of the fourth bridge in Novi Sad was declared a project of national importance. At the same time, five laws and the Constitution of the RS were violated, which is why the Initiative for the Assessment of Constitutionality and Legality was launched before the Constitutional Court, and before that a constitutional complaint. There is a well-founded suspicion that the Conclusion referred to the second bridge (near Petrovaradin), which was detected by all urban plans as a priority for relocating traffic – the bypass bridge.

THE DEAL IS NEGOTIATED WITHOUT TENDER, directly and non-transparently with Chinese banks and the company China Road and Bridge Corporation (CRBC). This company has been on the black list of the World Bank for years due to its rich history of non-transparent business and environmental devastation. CRBC built a highway in Montenegro and on that occasion destroyed the Tara riverbed, for which it was fined EUR 200,000. The fear that the Novi Sad riverbank will be devastated is justified.

No strategic environmental assessments have been made for this bridge, nor have the citizens of Novi Sad had the opportunity to comment on this project, which they are entitled to under the Aarhus Convention, which introduces freight and passenger traffic five meters from their apartments. Part of the bridge is an oversized viaduct, which would lead to an unbearable increase in noise and pollution levels.

Forty kilometers upstream from the Freedom Bridge, Bačka and Srem are not connected by any bridge, while a new bridge to three existing ones is planned in Novi Sad.
Residents of Telep expressed their DISAGREEMENT with the construction of access roads in the form of a kilometer-long viaduct and the introduction of a highway.
The PROFESSION HAS DECLARED THE DANGER of endangering the embankment that protects Novi Sad from floods. Translating trucks and other heavy machinery can easily lead to its collapse.
Due to all these facts, which show that every legal framework in the Republic of Serbia has completely crumbled and that chaotic lawlessness is being introduced, which is already destabilizing the Balkan region, and thus the European Union, we ask for support to stop illegal usurpation of protected areas.
We look forward to your support and are at your disposal for any further information.

On behalf of the Green Wave Platform,
Dragana Božinović – Coordinator

Inicijativa za zaštitu prirodnog javnog dobra Kameničke ade, Dunavca, Šodroša i Ribarskog poluostrva u Novom Sadu

Ovde pročitajte Inicijativu: Inicijativa-konacna

Na osnovu Zakona o zaštiti prirode, člana 6 i 42, pripremljena je Inicijativa za zaštitu prirodnog javnog dobra Kameničke ade, Dunavca, Šodroša i Ribarskog poluostrva u Novom Sadu, ogromnim zalaganjem naučnika i građana.

Inicijativu u ime Neformalne grupe građana Dunavac Šodroš sastavili:

Daniela Stojković Jovanović, Aleksandra Vrebalov, Bojana Bodroža, Atila Teglaš, Danica Cimbal, Marko Šćiban, Radislav Mirić, Milan Ružić, Nemanja Spasojević, Slobodan Ivković, Nikola Veljković, Tibor Rekecki, Vukašin Kartalović i Aleksandar Bajić

Fotografije: Ivan Milinkov, Dragana Milosavljević, Valek Dejan, Erdős Ágnes, Siniša Ilin, Marko Šćiban, Atila Teglaš, Danjo Bilek

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje celog ili delova ove baze podataka i web sajta ili članaka objavljenih na ovom web sajtu (uključujući dokumenta, slike, fotografije i sl.), bez obzira na razloge za takvo delo BEZ DOZVOLE AUTORA I NAVOĐENJA IZVORA, zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i krivično delo, koje će biti gonjeno u skladu sa zakonom.

 U prilogu je odgovor Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode koji kaže da nema sredstava za valorizaciju predmetnog zaštićenog područja!

 

Ostavi mišljenje

Vaša E-mail adresa neće biti objavljena.

Doniraj kroz poručivanje nekog od artikala iz prodavnice !